lóżko małżeńskie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Witryny Internetowej Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ochrona danych osobowych jest priorytetem w Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – właściciela Hotel Palatium w Żabiej Woli.

Niniejszy dokument przedstawia, na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie i przez jaki czas, przetwarzamy dostarczane lub gromadzone dane osobowe przez Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Multum sp. z o.o. opracowała niniejszą politykę prywatności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO”).

Polityka prywatności podlega okresowej aktualizacji. Poniżej wskazujemy na pytania oraz odpowiedzi na pytania w zakresie ochrony danych osobowych.

PytaniePytanie Odpowiedź
Kto jest
Administratorem
Państwa danych
osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego KRS pod numerem: 0000691481 NIP 5213792105 REGON: 368119569
W jaki sposób
można się
skontaktować z
Multum sp. z o.o. w
sprawach dot.
danych
osobowych?
Wszelkie pytania lub wnioski z zakresu ochrony danych
osobowych można składać na adres korespondencji Administratora lub pod adresem e-mail: marketing@palatium.pl
Cel oraz Podstawa prawna przetwarzanych przez nas danych osobowychPaństwa dane osobowe gromadzone są:
1) Gdy są Państwo gośćmi/klientami Hotelu Palatium lub planują Państwo nocleg w hotelu. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest dokonanie rezerwacji noclegu, zarejestrowanie pobytu oraz świadczenie usług hotelarskich i innych usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich (dalej: „Umowa”), a także podjęcie na Państwa żądanie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy takich jak rezerwacja miejsca noclegowego;
2) Dla realizacji umów o świadczenie usług innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, a świadczonych w związku z pobytem w hotelu jak również podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem takich umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) Jeśli w sposób jednoznaczny i dobrowolny wyrażą na to Państwo zgodę, celem będzie reklama produktów lub
usług świadczonych przez Administratora poprzez wysyłanie przez Administratora wiadomości e-mail i/ lub newsletterów oraz prowadzenia ankiet dotyczących zadowolenia gości hotelowych ze świadczonych usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 litera f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administrator jakim jest marketing bezpośredni usług). 4) Gdy świadczą Państwo usługi na rzecz Administratora, to celem przetwarzania danych przez Administratora będzie wykonanie umowy, której są Państwo stroną lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
5) Dla wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO);
6) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku ze świadczonymi przez Administratora usługami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Czy są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych?Państwa dane osobowe podawane są nam dobrowolnie. Jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne w celu wykonania usług na Państwa rzecz lub gdy świadczone są usługi na rzecz Administratora lub gdy dochodzone są roszczenia na podstawie przepisów prawa. W wypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody, celem przetwarzania Państwa danych osobowych może być również kierowanie i wysyłanie informacji marketingowych oraz ofert o produktach i usługach Administratora drogą mailową i/lub telefoniczną (na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego). Wyrażona przez Państwo zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Jakie prawa Państwua) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcy danychPaństwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) takie jak: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzjiAdministrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie przekazuje uzyskanych danych do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.
Okres przetwarzania danych osobowychPaństwa dane osobowe podane przy zawarciu umowy będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane ze świadczeniem usług. W przypadku udzielenia zgody, dane osobowe będą przetwarzane od czasu jej udzielenia przez Państwo do chwili jej cofnięcia, jednak nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat.

Polityka prywatności

Właścicielem i zarazem operatorem niniejszej witryny internetowej („Witryna”) jest
Multum. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel Hotelu Palatium w Żabiej Woli.

Bezpieczeństwo

Priorytetem Multum sp. z o.o. jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby dane na temat użytkownika Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Państwa życzeniem.

Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów, czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych w Witrynie informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. Multum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.